با توجه به استقبال بسیار زیاد کشاورزان به کشت کلزا، استان گلستان با کمبود بذر کلزا مواجه شد و پیگیری لازم جهت تامین بذور مورد نیاز صورت گرفته و بتدریج وارد استان می شود.

به گزارش قابوس نامه به نقل از کلاله خبر، با اعلام مسئولین جهاد کشاورزی استان گلستان و با توجه به استقبال بسیار زیاد کشاورزان به کشت کلزا، در استان با کمبود موقتی بذر کلزا مواجه شده ایم و مسئولین از پیگیری لازم جهت تامین بذور مورد نیاز و ورود تدریجی بذرها به استان خبر دادند و بر اینکه کشاورزان تا پایان آبانماه فرصت کشت دارند و می توانند جهت تهیه بذر از طریق مراکز جهاد کشاورزی پیگیری نمایند، تاکید کردند.

توصیه های لازم در این خصوص:

1-کشاورزان از مصرف بذور متفرقه خودداری نمایند چون برخی از بذور موجود در بازار مختص مناطق سرد می باشد و مناسب کشت در استان گلستان نیست.

2- کشاورزان از اختلاط بذور ارقام مختلف خودداری نمایند چون ارقام مختلف دارای دوره های رسیدگی متفاوت می باشند.

3-از بذور خود مصرفی خصوصا ارقام هیبرید هایولا خودداری گردد چون علاوه بر کاهش عملکرد احتمال افزایش بیماریها و علفهای هرز وجود دارد.

4-در صورت آمادسازی مطلوب بستر کشت ، بهترین میزان بذر مصرفی در "زراعت کلزا ۴ کیلوگرم"در هکتار است مصرف زیاد بذر باعث افزایش بیماریها و خوابیدگی محصول می شود.

5-با کاشت زودتر زراعت کلزا از اواسط مهر تا دهه اول آبان ماه می توانید بیشترین عملکرد را بدست آورید.

6-نیاز غذایی زراعت کلزا به کودهای پتاسه،سولفاته(گوگردی) و ازته بیشتر از گندم است و بهتر است براساس آزمون خاک ، کودهای شیمیایی مصرف گردد.

7-مناسب ترین عمق کشت کلزا بین ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر است و بهتر است با دستگاه خطی کار ریزدانه کار یا کمبینات کشت شود.

8-جهت رعایت تناوب و افزایش عملکرد در مزارع گندم بهتر است هر ۳ سال یکبار کلزا کشت شود و از کشت مجدد کلزا در 2 سال پی در پی در یک زمین خودداری گردد.

9-جهت کنترل آفات اول فصل زراعت کلزا توصیه می شود که بذور با سموم حشره کش مناسب آغشته گردد.

10- جهت کنترل علف های هرز در زراعت کلزا بهتر است، قبل از کشت از علفکش خاک مصرف (ترفلان) استفاده گردد.

11-کشت کلزا در اراضی بسیار شور و ماندابی موفقیت آمیز نیست. جهت کشت در اراضی مستعد ماندابی بهتر است کلزا به صورت جوی و پشته ای کشت گردد.